Spring4Shell

שוב פגיעות בספריית Java פופולרית.

שוב: פגיעות קריטית, המסכנת מיליוני מפתחי ג'אווה

הפגיעות - Spring4Shell - פוגעת בספריית Spring הפופולרית, המשמשת בכשלוש מתוך כל ארבע אפליקציות המפותחות בג'אווה

אירועים קרובים